top of page
Image de STIL

7 pwen kle tout postilan ki pral pase egzamen oral konkou enfimyè dwe prepare

Aprè w fin reyisi egzamen ekri nan yon konkou syans enfimyè , gen yon lòt etap ki se egzamen oral la, sa yo rele entèvyou a. Eprèv sa se yon konvezasyon ki kapab dire anviwon 30 minit. Ladan l gen yon ekspoze sou yon tèm mediko-sosyal epi yon diskisyon ki kapab pote swa sou ekspoze w la, swa sou nenpòt sijè jiri a ta deside abòde ak ou. Atik sa ap ba w 7 pwen kle ou dwe prepare depi lakay ou.


1. Motivasyon w


Li enpòtan pou w travay motivasyon w. Premye kesyon ou dwe chèche reponn anvan ou vin nan entèvuou a se, kisa ki motive w pou w etidye sans enfimyè ?


Repons sa dwe pi pèsonèl posib epi pa rakonte se paske w te toujou renmen syans medikal oubyen se paske yo mande w etidye l oubyen se paske medsin twòp tan ou pran sa. Se ensilte manb jiri a ki se enfimyè.


Repons ou dwe pi pèsonèl toujou epi orijinal. Ou ka montre se yon enterè pou ede popilasyon nan kominote difisil yo jwenn moso lasante, pou kapab itil kominote w ap viv la oubyen gen yon moman ou te asiste yon moun ki te nan fanmi w ki pèdi lavil pandan ou menm ou te enkapab vin an èd ak li. Depi lè sa ou pran desizyon pou w aprann metye sa pou w kapab sove lavi.


Antouka, prepare repons vivan ki, si posib, ka mache ak yon istwa pèsonèl. Yon ti STORYTELLING ap ede w (fason pou w rakonte istwa vivan).


2. Montre w genyen kèk lide sou sektè medikal la


Se vre ou pa yon espesyalis nan swen sante, se jis yon postilan ki swete vin etidye nan domèn lan men w dwe montre jiri a ou se yon moun ki fouye kanmenm nan domèn lan, sa vle di ki toujou ap chèche konnen.


Li entèresan lè w ap gade nivo kilti jeneral yon moun sou yon domèn li poko menm etidye. Si w te li kèk liv sou swen sante ki te make w, se moman pou w mansyone sa, kèk dokimantè tou. Lide a se montre ou se yon moun ki kirye.

3. Kominike yon fason ki estriktire

Ou dwe montre ou gen kapasite pou w kominike nan fason ki klè. Ou dwe non sèlman lè w ap fè ekspoze w la men tou nan repons kesyon ou yo.


Si pa egzanp yo ta mande w eske w renmen tchalenj? Ou kapab reponn wi mwen renmen tchalenj, men kisa m te fè, men kisa tchalenj aprann mwen. Itilize plan senp pou w eksprime w sa k ap pèmèt jiri a swiv panse w fasilman.

4. Estabilite emosyonèl ou


Youn nan pwen enpòtan jiri ap peze sou li se estabilite emosyonèl ou, matirite w. Jiri a p ap al pran yon moun ki demen lè l rive devan yon malad nan yon sant sante ki pa ka kontwole emosyon l, k ap montre siy nèvozite, ki pa ka bay yon aparans rasiran.


Montre w gen matirite nan jere emosyon w pandan entèvyou a. Fè ti ri san w pa montre w se yon moun komik. Ou pa dwe trè serye nèt ale .


5. Prezans fizik


W ap pase yon entèvyou devan yon jiri 3 moun. Ou pa dwe rete nan ou menm, fòk ou fè santi ou la, chèche rega chak manb jiri a. Lide a se montre ou gen konfyans nan ou nan jan ou konpòte w fizikman.


Se pa yon moun k ap jwe ak men l, se pa yon moun ki distrè ki pa ka tann ki lè entèvyou sa dwe fini pou l al lakay ou. Pito w bay jiri a anvi poze w kesyon.


6. Montre enèji w


Se vre ou di men tout sa ki pasyone w nan metye a, men pou ki rezon ou vle etidye l, men jan w ap reponn kesyon yo, yo pa santi enèji sa, yo pa retrouve pasyon an vre.


Mete enèji nan sa w ap di yo, itilize mo ki ka byen eksprime sa w vle di a paske nan fen jounen an se kandida ki te montre enèji nan sa l ap di yo y ap sonje. Bat se ou li ye.

7. Pa pè pale de tèt ou


Jiri pa renmen lè diskou tout kandida sanble. Pa pè pale de tèt ou. Pa egzanp ou se yon manb yon òganizasyon nan katye w, men sa w fè, men ki jan ou patisipe nan lavi kominote w. Se pa espas pou w pale de problèm pa w.


Ou kapab eksplike tou ke gen yon manb nan fanmi w ki te malad, ou te akonpaye l al lopital, ou te konstate travay remakab enfimyè yo te fè, sa te sansibilize w elatriye.


Tout sa yo ap mete valè sou pèsonalite w, kidonk chans pou yo kenbe w la ogmante.


Si w vle nou travay tout pwen sa yo ak ou epi plis ankò, entegre gwoup WhatsApp nou an. W ap jis peye yon ti frè pou sa. Ou kapab kontakte nou sou paj Concours-Fac Haiti a oubyen ekri nou sou WhatsApp

251 vues0 commentaire

Comments


bottom of page