top of page
Image de STIL

10 KONSÈY POU PREPARE KONKOU W POU KONT OU SAN BEZWEN AL NAN PREFAK

Fè fakilte an Ayiti sitou nan leta mande anpil sakrifis. Paske kapasite akèy inivèsite leta pa anpil, li vin parèt yon inivèsite prestijyez kote sou plizyè milye moun k ap patisipe nan konkou pou yon fakilte se apèn yon santèn y ap pran e gen fakilte se yon trantèn sou plis ke 500 ak 1 000 postilan. Kidonk, preparasyon an konn difisil epi li konn egzije w al nan yon sant preparasyon yo rele abityèlman prefak. E si w pa gen tan? E si w pa fe prefak?


Nan atik sa, n ap ba ou zouti pou w kapab prepare konkou w lakay ou trankilman san ou pa oblije al nan yon prefak


1. IDANTIFYE INIVESITE/FAKILTE OU VLE AL KONPOZE LADAN L LAN


Si w vle prepare konkou, fòk li klè nan tèt ou nan ki inivèsite oubyen fakilte ou pral konpoze. Gen anpil postilan ki echwe paske yo pa rive deside sou kesyon sa. Si se kèk jou anvan konkou ou pral vrèman deside ki kote ou pral konpoze reyèlman, tach la ka difisil pou ou. Depi lè ou pran desizyon pou w prepare konkou w la, fòk ou deja klè pou ki konkou w ap prepare.


2. CHECHE KONNEN SOU KISA KONKOU OU PRALE A AP BAZE


Premye etap pou w prepare yon konkou admisyon se konnen sou ki matyè yo pral evalye w, koyefisyan matyè yo. Etap sa nesesè anpil. Lè w deja konnen sou ki matyè ou pral konpoze, sa pèmèt ou prepare tèt ou pi byen epi konn kisa ki pi enpòtan nan preparasyon an


3. CHECHE KONNEN FOMA KONKOU AN


Lè w fin konnen sou ki matyè konkou a ap baze, lòt bagay ki enpòtan ankò se konnen fòma konkou a. Gen konkou ki gen plizyè etap : yon etap ekri ak yon etap oral. Imajine ou pa t janm konnen w t ap gen egzamen oral, pim ! apre yon jou rezilta, yo mande w pase nan fakilte a pou egzamen oral la ! Toujou chèche konnen ki jan konkou ou prale a oubyen ou prale yo prepare.


4. CHECHE GEN YON BON DOKIMANTASYON


Yonn nan bagay ki lakòz echèk anpil postilan, se lè y ap prepare nan yon seri dokiman ki pa bon, ki plen fot ak fo bèt. Si w pa konn ki dokiman pou w achte parapò ak konkou ou prale a, mande konsèy yon etidyan ki nan fakilte oubyen inivèsite ou vle ale a. Li ta pi bon toujou si w chèche jwenn kèk egzamen ki pase ki ta kapab ba ou yon lide sou kijan konkou sa konn ye.

5. CHECHE RESOUS SOU ENTENET


Si se pou kont ou w ap prepare konkou w lakay ou, ou kapab itilize entènèt la anpil nan kad preparasyon w. Si nan konkou ou prale a, gen anpil kesyon ki konn soti nan konesans jeneral sou gè mondyal, gè fwad pa egzanp, ou kapab fè rechèch sou tèm sa yo epi jwe kiz sou entènèt nòmalman pou evalye tèt ou pou kont ou. Ou kapab tape sou Google : Quizz guerre mondiale…. Quizz guerre froide…… Quizz culture generale. Ou kapab jwe kiz sou nenpòt tèm ou ta vle prepare a. Yo anpil sou nèt la.


6.CHECHE KREYE TCHALENJ AK LOT POSTILAN


Si w konnen kèk postilan k ap prepare konkou yo lakay yo menm jan ak ou, l ap bon si w abòde yo yon fason pou w kreye yon team kote yonn ap ede lòt avanse epi kreye konpetisyon tou pou n kapab evalye tèt nou ansanm. Chak moun ta ka prepare tès pou lòt epi ansanm nou fè koreksyon yo. Chak moun ta ka pwofite de kapasite yonn lòt pou n avanse. Sa plis favorab nan kad yon ti gwoup ki pa anpil ak moun ki pa blofè nonplis.

7. ETABLI YON KALANDRIYE TRAVAY


Toujou sonje planifye tout sa w gen pou w fè. Selon kapasite w, gen bagay k ap mande w plis tan ke lòt.Prevwa tan nan kalandriye w pou matyè sa yo oubyen toujou gade yo tanzantan. Ou pa oblije pase tout jounen w ap prepare w. Anpil nan moun ki pa al nan prefak se moun ki pa gen tan, kidonk kalandriye travay la se ap yon bon zouti pou w ka byen jere preparasyon w.


8. YON KONKOU ADMISYON PA YON EGZAMEN


Yon konkou pa gen mwayèn pasaj. Y ap pran kantite y ap pran an pami pi gwo nòt yo. Pa amize w prepare ak lejète paske w pa konn nivo moun ki pral nan menm konkou ak ou yo. Se pa yon rezon pou w panike men si w byen prepare w, ou p ap gen pou w pè kantite moun k ap vin nan konkou a paske w te prepare w pou sa. Toujou travay mantal ou pou w afwonte tout sa ki ka vini pandan peryòd preparasyon an. Pafwa ou ka menm di tèt ou se yon tan pèdi, se pa vre. Se finalite ki peye, pa bay vag !


9. OU KAPAB ANTRE NAN GWOUP WHATSAPP CONCOURS-FAC HAITI AP FE YO


Si malgre tout sa yo, ou santi w manke avanse oubyen w manke metodoloji, ou kapab mande antre nan gwoup WhatsApp Concours-Fac Haiti yo si li posib toujou oubyen ou mande yon asistans pèsonalize. Nou gen ankadrè ki la pou sa pou asiste w pandan tout etap preparasyon yo. Opsyon sa yo mande frè pou sa.


10. SWIV CONCOURS-FAC HAITI SOU REZO SOSYAL YO


Concours-Fac Haiti se yon platfòm sou rezo sosyal yo ki espesyalize tèt li nan zafè konkou admisyon. Sou kont rezo sosyal li yo, li bay detay sou konkou yo, pataje enfòmasyon ki konsène enskripsyon inivèsite/fakilte yo. Ou kapab profite de platfòm sa pou w poze kesyon, voye mesaj bay responsab yo k ap reponn ou. Ou p ap peye yon goud pou w jwenn tout enfòmasyon ou bezwen ni pou yo reponn kesyon ou.


Ou ta vle prepare w ak ekip Concours-Fac Haiti a sou WhatsApp ? Klike sou lyen an


673 vues1 commentaire

1 Comment


Sériphin Godson
Sériphin Godson
Sep 21, 2021

Atik sa ap itil anpil moun. Bravo pou travay nou ki jiskounya san repwòch CFH.

Like
bottom of page