top of page
Image de STIL

10 konsèy pou nouvo etidyan ki admi nan inivèsite Leta tankou prive

Dernière mise à jour : 27 août 2021

Rive franchi papòt yon fakilte sitou Leta se yon gwo zafè men reyisi premye ane a pou w pa deyò a se yon lòt gwo moso. Concours-Fac Haïti vle ede w travèse etap sila trè byen. 1. Ou dwe byen òganize w Konn òganize w enpòtan anpil pou yon etidyan. Ant tout kou w ap gen pou w swiv yo, tout aktivite ki makonen ak lavi etidyan menm epi vi prive w, ou p ap rive jere yo si w pa etabli davans yon anplwa tan depi lè w antre nan inivèsite a. 2. Adopte yon bon metòd pou w aprann Nan inivèsite pa gen bat pa kè. Ou pral oblije degaje w pou w konprann kou yo. Pa kontante w de sa profesè yo ap ba ou sèlman. Dokimante w, fè rechèch ou konsa wap konn plis bagay. 3. Pa neglije kou majistral yo Nan inivèsite, kou yo souvan bay an majistral sa vle di profesè a ekspoze kou l la epi l eksplike epi tou gen travay dirije, sa nou kapab di devwa yo. Anpil etidyan toujou di kou majistral yo pa enpòtan, yo konn neglije yo. Se yon move lide paske lè w toujou swiv kou w, ou jwenn eksplikasyon profesè yo epi idantifye pwen pou w souliye yo. Ou p ap gen difikilte aprè. 4. Toujou fè fich revizyon Se yon bagay ki klè, ou p ap janm ka fin li tout nòt kou w yo yon jou avan egzamen an. Pou evite sa, toujou sonje note pwen enpotan yo nan ti fich chak lè w aprann yon nouvo bagay. Sa ap sove w pandan egzamen yo. 6. Rekopye nòt lòt etidyan, se yon move lide Li toujou bon lè se ou ki pran nòt ou paske se yon etap enpòtan nan aprantisaj la. Anplis, chak etidyan gen fason pa l li pran nòt, fason pa l li abreje. Itilize nòt yon etidyan konsa pou w revize pa yon bon lide ditou. 7. Travay ak lòt etidyan Travay an gwoup gen anpil avantaj ladan l. Li kapab fè tout etidyan nan gwoup la rete motive epi tou se yon bon mwayen pou w fè 2-3 zanmi. 8. Pa tann dènye moman pou w revize Repase nòt nou nan dènye semèn avan egzamen pa bay bon rezilta pase sa. Ou kapab distrè w nèt nan kote festif lavi etidyan an genyen epi w pa rann ou kont jou yo ap pase. Sa k ap pi bon an, se byen òganize tan w lè sa w ap jwenn tan pou revize ak pou w pran ti plezi w. 9. Patisipe nan aktivite espòtiv ak lwazi Espo se yon bon mwayen pou chase strès lavi inivèsite a pral ba ou. Chèche yon aktivite ki kapab ede w defoule w. Se kapab yon aktivite lwazi tou. 10. Fè bibliyotèk fakilte w oubyen inivèsite w la espas prefere w Rive konsantre w lakay ou ka parèt difisil sitou si w rete yon kote ki toujou gen bri. Bibliyotek yon fakilte oubyen inivèsite se yonn nan pi bon espas kote ou kapab konsantre w epi revize nòt ou.

51 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page