top of page
Image de STIL

10 bagay ou pa dwe janm bliye fè lè w ap pase yon konkou

Dernière mise à jour : 27 août 2021

  1. Vini nan konkou an a lè

Aprè dat konkou a, li enpòtan pou w konnen a ki lè konkou a fikse pou w ka konnen nan ki lè pou w deplase lakay ou. Anpil moun pa pase nan konkou pou tèt an reta. Sa ka kreye strès lakay ou lè ou vin an reta nan konkou epi tout postilan gen tan lwen.

2. Fè tout bezwen w yo avan w antre nan sal konkou a


Se enpòtan anpil paske yo p ap fasil ba w pèmisyon kite sal la konsa pou n pa di nan yon seri ka, yo p ap janm kite w soti. Chèche fè tout bezwen fizyolojik ou yo anvan ou antre pou w pa nan mande pèmisyon pou yo.


3. Byen ekri non w ak prenon w sou fèy egzamen yo


Sa  bazik men ka sa rive chak ane kote plizyè postilan rive bliye ekri non yo sou fèy konkou yo. Ka sa yo frekan nan egzamen ki pa difisil yo. Olye postilan an komanse nan komansman, zye l tonbe sou kèk kesyon ki fasil li tonbe reponn finalman li pa menm sonje li pot ko ekri non l sou fèy la. Pa kite malè sa rive w.


4. Li konsiy yo byen


Selon egzamen an, gen konsiy y ap bay ki ap enpòtan. Sonje li konsiy yo byen anvan w komanse pou w pa nan kouri.

5. Pa ekri nan do souch la


Ou pa dwe janm fè erè ekri nan do souch la, sa vle di nan do kote ki gen enfòmasyon sou ou yo tankou non w ak prenon w. Yo pral koupe yo nan fèy konkou a nan moman koreksyon yo.


6. Pa kite moun kopye sou ou


Konkou diferan de egzamen. Nan egzamen gen yon nòt pasaj aloske pa gen sa nan konkou, se lòd merit ki genyen, sa vle di moun ki fè pi gwo mwayen yo nan limit plas ki disponib yo. Kidonk, ou pa gen pyès enterè pou w kite moun kopye sou ou. Se yon konpetisyon li ye. Konsèy nou pou ou, komanse kase fèy ou a depi lè w komanse ekri non w jis ou fin reponn dènye kesyon an. Epi anvan w bay fèy la, asire ou reponn tout kesyon ki genyen yo. Pa kite se lè lòt postilan ap pale aprè konkou a pou w di eske kesyon sa te nan konkou a. Sa toujou rive. Pa kite l rive w


7. Pote plizyè plim


Toujou sonje mache ak plizyè plim pou si yonn nan yo ta bay problèm oubyen fini. Se pa tout postilan k ap vle prete w plim li. Dayè gen konkou yo p ap kite w pale pou yon segond.  Atansyon pa kapon.


8. Pa itilize likid korektè


Si w fè yon erè nan egzamen an, pito w pase kèk kwa san w pa bay enpresyon se rati tanke w itilize likid korektè. Preske nan tout konkou yo entèdi pou w itilize likid korektè. Yo ka mete l nan konsiy lan konsa tou yo ka pa mete l. Ou tou konn sa la.


9. Si w ap fè sijè, pa tann se lè w fin fè tout nèt sou bouyon  pou w mete o pròp


Pi gwo malè ki ka rive w nan konkou se lè ou fin fè tout sijè w sou bonyon lè w pral rekopye l lè a rive yo ramase fèy. Sijè w al fè bouyon nan poubèl. Aprè chak pati, sonje rekopye l sou fèy yo ba w pou sa. Si lè a rive, omwen ou te gen tan fè kèk pati.


10. Si w pa konprann yon bagay mande siveyan an


Si gen yon kesyon ou pa konprann, se pa yon postilan parèy ou pou w mande men siveyan yo mete la pou sa. Si w nan pale ak lòt postilan, yo ka pran fèy ou e menm elimine w nan konkou a. Pa bliye mande tou si w ka itilize kalkilatris nan konkou a. Menm si gen matematik, se pa tout fakilte ki dakò postilan itilize kalkilatris. Kalkilatris syantifik, sa nou rele programab la toujou entèdi.

345 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page